INT2

„Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt polega na umożliwieniu wyjścia członkom klastra na rynki zagraniczne m.in. poprzez udział w międzynarodowych targach i misjach zagranicznych. Drugim bardzo istotnym aspektem jest możliwość nawiązania współpracy z jednostkami badawczo rozwojowymi i dostęp do zagranicznych infrastruktur badawczych. Działania te pozwolą na dyfuzję wiedzy I pozyskanie know-how w obszarze technologii lotniczych oraz automotive, jak i nawiązaniu współpracy biznesowej z międzynarodowymi partnerami. Wybór imprez międzynarodowych został poprzedzony analizą potrzeb członków klastra w obszarze dotarcia do nowych klientów, możliwość udziału i realizacji dużych projektów, nawiązywanie współpracy oraz pozyskiwanie nowych kontraktów. Stąd członkowie klastra wskazali imprezy targowo-wystawiennicze o najwyższej renomie zarówno w sektorze lotniczym, automotive oraz sektorze spożywczym ze szczególnym nastawieniem na udział w targach dotyczących technologii kompozytowych. Promocja marki klastra na targach międzynarodowych i misjach gospodarczych nie tylko przyczyni się do jej większej rozpoznawalności, ale przede wszystkim do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej członków klastra wobec innych podmiotów z branży lotniczej, automotive oraz spożywczej. Ponadto udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych z perspektywy członków klastra to szansa na wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorców na wybrany rynek zagraniczny. Ze względu na to, iż klaster skupia podmioty zarówno z sektora lotniczego, automotive i spożywczego możliwym staje się również osiągnięcie synergii pomiędzy sektorami dzięki działaniom badawczo-rozwojowym i wykreowanie międzysektorowych nisz technologicznych pozwalających na adaptację technologii kompozytowych w tych branżach. Zatem podejmowane działania przełożą się na zintensyfikowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym klastra i jego członków.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest nawiązanie relacji biznesowych zarówno z kooperantami, dostawcami komponentów oraz instytucjami B+R, na rzecz rozwoju produktów i usług, w tym wprowadzenia kluczowych rozwiązań technologicznych zmierzających do podniesienia konkurencyjności członków klastra. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów jak: zdobycie wiedzy na temat możliwości rozwoju technologicznego produktów członków klastra, jak również wzrost efektywności działań promocyjnych członków klastra na arenie międzynarodowej oraz zdobycie doświadczenia w komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze kompozytów mających zastosowanie w sektorze lotniczym, automotive oraz spożywczym.

Produktami będą:

- pozyskanie nowych partnerów biznesowych oraz potencjalnych inwestorów - podpisanie 15 listów intencyjnych o współpracy

- pozyskanie 2 nowych partnerów z sektora B+R do realizacji projektów badawczych.

- promocja produktów członków klastra na 27 rynkach UE i pozaeuropejskich.

 

Wartość Projektu - 11 960 857,18 PLN

Wartość Wydatków Kwalifikowanych -   9 632 953,04 PLN

Wartość Dofinansowania - 6 906 253,79 PLN