13
marca
2015

Ogłoszenie o naborze tematów do nowego programu sektorowego ( INNOLOT- 2)

 

NOWY PROJEKT SEKTOROWY PRZEMYSŁU LOTNICZEGO

 

Szanowni Państwo

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zbiera propozycje utworzenia programów sektorowych planowanych do finansowania z funduszu europejskich w latach 2014-2020.  Programy sektorowe to programy finansowania prac B+R w danym sektorze, utworzone jako odpowiedź na potrzeby przedstawicieli środowiska – zrzeszonych przedsiębiorców prowadzących działalność w danym sektorze.W ramach programów sektorowych można zgłosić propozycję utworzenia  sektorowego programu badawczo-rozwojowego dla przemysłu lotniczego (studium wykonalności). Propozycje programu mogą zgłaszać podmioty zrzeszające, na zasadzie dobrowolności przedstawicieli danego sektora gospodarki (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, itd.), reprezentujące interesy swoich członków i organizujące działalność danego sektora (np. izba gospodarcza, stowarzyszenie branżowe, platforma technologiczna). Utworzony badawczo rozwojowy program sektorowy zakłada współfinansowanie wszystkich zadań badawczych przez przemysł. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada osobowości prawnej, studium w jego imieniu może złożyć tylko jego uprawniony reprezentant posiadający osobowość prawną.Dokumentem, który ma za zadanie zebrać informacje niezbędne do utworzenia programu sektorowego jest studium wykonalności programu sektorowego (z załącznikami), będące  de facto wnioskiem o ustanowienie programu.


Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL) w imieniu Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa przygotowuje studium wykonalności o utworzenie nowego  programu sektorowego dla  przemysłu lotniczego będącego kontynuacją biegnącego programu INNOLOT (robocza nazwa programu INNOLOT-2).

 W związku z przygotowaniem studium wykonalności prosimy partnerów przemysłowych o przysyłanie propozycji tematów  badawczych do nowego programu sektorowego oraz kart informacyjnych przedsiębiorstwa. Główną zasadą nowych programów sektorowych będzie to, że wnioskodawcą i liderem projektu  będzie partner przemysłowy posiadający możliwość wdrożenia i współfinansowania projektu a karta informacyjna przedsiębiorstwa będzie integralną częścią wniosku.

Lista zgłaszanych tematów musi być zgodna ze strategią badawczą przemysłu lotniczego na lata 2012-2035 opracowaną przez Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa i nie może zawierać tematów zgłoszonych do finansowania w programie INNOLOT (1 i 2 konkurs). Integralną częścią zgłoszenia musi być wypełniona;

  1.  Karta informacyjna przedsiębiorstwa działającego w sektorze.
  2.  Załącznik do karty informacyjnej przedsiębiorstwa.

Proszę zainteresowanych o zgłaszanie propozycji tematów do programu sektorowego wg załączonego formularza. Formularz zgłoszenia tematu zawiera komentarze objaśniające sposób wypełnienia formularza.

Propozycja zgłaszanego tematu powinna zawierać:

-  Tytuł Projektu,

- Obszar tematyczny Projektu,

-  Opis merytoryczny Projektu,

-  Efekty realizacji Projektu oraz jego wskaźniki ilościowe,

-  Opis metody weryfikacji celu badawczego,

-  Planowany budżet projektu i czas realizacji w miesiącach.

 

Warunkiem uwzględnienia zgłoszonej tematyki do programu sektorowego  jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego tematu badawczego oraz  karty informacyjnej przedsiębiorstwa w formie elektronicznej do 17 marca 2015 na adres mailowy: info@dolinalotnicza.pl oraz  oryginałów karty informacyjnej przedsiębiorstwa  i załącznika do karty informacyjnej przedsiębiorstwa do 19 marca 2015 na  adres:

Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego

ul. Szopena 51

35-959 Rzeszów

 

Załącznik :

  1. Formularz opisu tematu.
  2. Karta informacyjna przedsiębiorstwa działającego w sektorze.
  3. Załącznik do karty informacyjnej przedsiębiorstwa.

 

 

 

Dołączone pliki: