10
kwietnia
2015

Śląski Klaster Lotniczy powołuje, Centralny Ośrodek Transferu Technologii.

 

Szanowni Państwo,

Śląski Klaster Lotniczy powołuje, Centralny Ośrodek Transferu Technologii.

Dalej zwanego COTT, którego zadaniem będzie finansowanie transferu technologii dla Jednostek Naukowych i podmiotów prywatnych.

Koncepcja – Od pomysłu do przemysłu w Klastrze

Cele dla transferu technologii w Klastrze – Centralny Ośrodek Transferu Technologii

Cel główny:

 • Profesjonalizacja, tworzenie przejrzystych ram i poprawa efektywności transferu technologii z jednostek naukowych Śląskiego Klastra Lotniczego

Cele szczegółowe:

 1. Selekcja:

Zwiększenie skuteczności i skali procesu identyfikacji, oceny i wyboru wyników badań naukowych o potencjale aplikacyjnym

 1. Strategia:

Zwiększenie skuteczności i efektywności procesu opracowania i wdrożenia ścieżek komercjalizacji poszczególnych projektów

 1. Patent:

Zwiększenie skuteczności, racjonalności i efektywności  ochrony własności intelektualnej przez jednostki naukowe

 1. Komercjalizacja:

Zwiększenie skuteczności i skali komercjalizacji wynalazków

 

Transfer technologii w Klastrze – jak to działa?

Działalność COTT na rzecz podmiotów klastrowych polega na kompleksowym i profesjonalnym wspieraniu transferu technologii i tworzeniu innowacji od pomysłu do przemysłu.

 

 1. Klaster finansuje proces i ekspertów, współpracując z lokalnymi ośrodkami TT (win-win).
 2. Jednostka Naukowa koncentruje się na działalności badawczej

Selekcja

 • Ocena biznesowo-technologiczna rozwiązań technologicznych
 • Ocena zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochrony patentową

Strategia

 • Badania stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia patentu
 • Ocena czystości patentowej
 • Ocena swobód handlowych (Free domto operate)
 • Opracowywanie strategii komercjalizacji

Patent

 • Zgłoszenie wynalazku do UPRP i USPTO
 • Zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (patent europejski)
 • Zgłoszenie wynalazku w trybie PCT
 • Wejście w fazy krajowe państw, w których zgłaszający ubiega się o patent

Komercjalizacja

 • Wyszukiwaniu partnerów biznesowych dla technologii i negocjowaniu umów
 • Tworzeniu spółek typu spin-off i spin-out (aport lub licencja technologii do spółek)
 • Bliska współpraca z przedsięwzięciami Bridge Alfa i Bridge VC

 

 

Model B2M: Korzyści

 • Organizacja i finansowanie procesu ochrony patentowej wynalazków i zarządzania portfelem IP (wszelkie koszty po stronie COTT)
 • Analiza potencjału innowacyjnego i sensu ekonomicznego wynalazku
 • Zaangażowanie i motywacja dla wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu specjalistów (w tym osoby z doświadczeniem pracy w przemyśle)
 • Szerokie kompetencje decyzyjne i skuteczność wykonawcza (płaska struktura) w zakresie współpracy z ośrodkami badawczymi
 • Animowanie branżowych powiązań kooperacyjnych B+R
 • Motywacja w procesie komercjalizacji: przeprowadzanie procesu licencyjnego, aportu lub licencji do spółki (spin-off/out)
 • Wsparcie finansowe i doradcze wewnętrznych centrów transferu technologii i działów B+R
 •   Edukacja i szkolenie naukowców w aspekcie współpracy z przemysłem
 • Jednolita metodologia współpracy z przemysłem w jednostkach naukowych Klastra
 • Przystań dla partnerów komercyjnych „jedno okienko”: zwiększenie siły negocjacyjnej w relacjach z przedsiębiorstwami i inwestorami, stworzenie mechanizmu utrzymania długookresowych relacji
 • Komplementarność z programami „Bridge” NCBR: pozyskanie kapitału na dalszy rozwój najlepszych projektów.

 

Model B2M został opracowany w oparciu o analizę najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R pięciu wiodących ekosystemów innowacji.

 

Przypadki poddane analizie:

 1. VIB – Flanders Institute of Biotechnology, Ghent, Belgium
 2. European Molecular Biology Laboratory – international research laboratory with head quarters in Heidelberg, Germany
 3. Weizman Institute of Science, Rehovot, Israel
 4. Technical Univeristy of Denmark, Lyngby, Denmark
 5. Oxford University, Oxford, Great Britain
 6. Mayo Clinic, Rochester, NY, USA

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zarząd Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Dołączone pliki: