01
grudnia
2016

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Do dnia 30 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych".

W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty kompleksowych usług wspierających wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

Projekt ma na celu

·        aktywizację członków klastra w obszarze internacjonalizacji,

·        tworzenie sieci kontaktów,

·        wymianę wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracę międzynarodową,

·        zwiększenie widoczności klastra na rynkach międzynarodowych,

·        uczestnictwo w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków:

·        dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;

·        usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

·        szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

·        usługi niezbędne do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej;

·        podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych

·        transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych; rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

·        organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie;

·        reklama w mediach targowych;

·        udział w seminariach, kongresach i konferencjach;

·        organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;

·        koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.

 

Dofinansowanie:

a) w przypadku korzystania z pomocy publicznej na udział MŚP w targach- dofinansowanie wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

b) w przypadku korzystania zpomocyde minimis w zakresie kosztów projektu dofinansowanie wynosi:

·      do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych, dla członków klastra będących mikro- i małymi przedsiębiorcami;

·      do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych, dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;

·      do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych, dla członków klastra będących przedsiębiorcami innymi, niż MŚP

W przypadku zainteresowania naborem do projektu prosimy o kontakt z :

Barbara Adamek, e-mail: barbara.adamek@aerosilesia.eu

Dołączone pliki: