03
lipca
2017

Znaczenie polityki klastrowej w Grupie V4+4

 

Konferencja Klastrów skupiająca się w okół państw V4+4 została zorganizowana w ostatnim dniu Prezydencji Polski w Grupie Wyszechradzkiej stanowiąc doskonale podsumowanie działań związanych z tym okresem. 30 czerwca w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju mogliśmy brać udział w spotkaniu skupiającym się na tematyce klastrowej. Konferencję otworzył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Podczas mowy otwierającej podkreślił znaczenie klastrów dla współpracy zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami oraz wskazał na udział klastrów we wdrażaniu innowacji oraz wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Klastry stanowiąc również platformę wymiany doświadczeń mogą przyczynić się do wzmocnienia reindustrializacji oraz umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP.

Na konferencję zgłosiło się około 300 uczestników, w tym przedstawiciele klastrów z Węgier, Czech, Rumunii, Słowenii, Bułgarii. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

W ramach konferencji przedstawiciele różnych krajów, w tym ministerstw, agencji rządowych, stowarzyszeń klastrów, dyskutowali na temat różnic i wyzwań polityki klastrowej w poszczególnych państwach V4+4. Była to również okazja do wymiany doświadczeń w tworzeniu i wdrażaniu polityki klastrowej, w tym sposobami wzmocnienia włączenia klastrów do ekosytemu innowacyjności i umiędzynarodowienia działalności oraz cross-sektorowej współpracy.

Podczas wydarzenia odbyły się 4 sesje nakierowane na konkretne obszary działania klastrów, takie jak: systemy i środki transportu, zdrowe społeczeństwo, zrównoważona energetyka oraz inteligentne i energooszczędne budownictwo, surowce naturalne i gospodarka odpadami. Odbyła się również sesja 5 dotycząca tworzenia i realizacji polityki klastrowej.

Dodatkowo, matchmaking klastrów zorganizowany w ramach konferencji przyczynił się do nawiązania współpracy pomiędzy wieloma podmiotami.

Śląski Klaster Lotniczy odpowiedzialny za I sesję równoległą na temat systemów i środków transportu skupił się podczas panelu dyskusyjnego na trendach i innowacjach w transporcie. Głównym nurtem, który porwał panelistów był temat elektromobilności.

Wśród panelistów sesji 1 znaleźlli się:

prof. dr hab. Wojciech Moczulski - Politechnika Śląska

Andrzej Rybka - Dyrektor Zarządzający Dolina Lotnicza

Maciej Srebro - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ursus Bus S.A.

Petr Tomasek - Manager Zarządzający Moravian Aerospace Cluster

Josef Tobola - Wiceprezes Zarządu KLODOS Cluster

Poza panelem dyskusyjnym odbyła się prezentacja dobrych praktyk z działalności klastrów. Uczestnicy mieli okazję poznać trochę rozwiązań problemów z jakimi styka się Manager Zarządzający Klastrem - Moravian Aerospace Cluster z Czech, sposobów na drogę do internacjonalizacji klastra w skali globalnej, o której opowiadał Andrzej Rybka z Doliny Lotniczej, istotności budowania silnego wizerunku oraz kilku podowiedzi, a w którą stronę zmierzać zaprezentowanej przez Barbarę Adamek-Czartoryjską na przykładzie Śląskiego Klastra Lotniczego.

Sesja zakończyła się dyskusją na temat barier, wyzwań i kierunków działania związanych z działalnością klastrów z państw Grupy V4+4. Podczas wniosków oczywiście zauważono istotne bariery, jak i stojące wyzwania, jednakże najistotniejszą cześć stanowi wizja kierunku rozwoju. Niewątpliwie do najważniejszych kierunków należą:

- efektywne wykorzystanie istniejących kanałów rozwijania współpracy;

- rozwijanie dwustronnej lub wielestronnej współpracy klastrów z pokrewnych sektorów;

- wymiana doświadczeń, poprzez dwustronne lub wielostronne spotkania;

- większa ilość inicjatyw skupiających się na działalności klastrowej;

- wspólne wysiłki na rzecz promowania inicjatyw klastrowych;

- skupienie się na bardziej regionalnej współpracy, skoncentrowanej na Europie Centralnej, a nie na działaniach ogólnoeuropejskich.

Wnioski podsumowujące dyskusje warsztatową można pobrać poniżej.

Źródło:

Materiały Śląski Klastre Lotniczy

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/o-znaczeniu-klastrow-w-gronie-panstw-grupy-wyszehradzkiej/

Galeria: